Skip to main content

Gegevensbescherming

Privacybeleid

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij naar onze verklaring inzake gegevensbescherming onderan deze tekst.

 

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de beheerder van de website vindt u in de rubriek “Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking” in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over gegevensbescherming.

2. hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de hoster(s). Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websiteverkeer en andere gegevens die door een website worden gegenereerd.

Externe hosting wordt uitgevoerd met het oog op de nakoming van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f GDPR). Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze hoster(s) zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van hun dienstverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

 

We gebruiken de volgende hoster(s):

Droptop GmbH

Am Grashorn 8

14548 Schwielowsee OT Geltow

Vertegenwoordigd door: Valentin Küpper

 

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat deze dienst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

 

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit Privacybeleid legt uit welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

 

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over het verantwoordelijke bureau

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

 

Christian Senft, voorzitter van de raad van bestuur

Dr. Dietmar Kohlruss, lid van de Raad van Bestuur

Von-Frerichs-Strasse 8

D-65191 Wiesbaden

Telefoon: +49 611 56 94 – 0

E-mail: service@gevau.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

 

Bewaartermijn

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bv. bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Indien u heeft ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. a GDPR of art. 9 lid 2 lit. a GDPR indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt overeenkomstig art. 9 lid 1 GDPR. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49, lid 1, a GDPR. Indien u heeft ingestemd met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking bovendien uitgevoerd op basis van § 25 (1) TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b GDPR. Als uw gegevens bovendien nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij ze op basis van art. 6 lid 1 lit. c GDPR. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende punten van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

 

Gartenbau-Versicherung VVaG

– Functionaris voor gegevensbescherming –

Von-Frerichs-Strasse 8

65191 Wiesbaden

E-mail: datenschutz@gevau.de

 

Opmerking over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij gebruiken onder meer tools van in de VS of andere derde landen gevestigde bedrijven die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u daar als betrokkene juridische stappen tegen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

Als de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, letter e of f GDPR, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar overeenkomstig art. 21, lid 2, GDPR).

 

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dat alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.

Als u een bezwaar heeft ingediend overeenkomstig art. 21, lid 1, GDPR, moet een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is niet toegestaan. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam e-mails.

 

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (first-party cookies) of van derden (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van bedrijven van derden binnen websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, vindt u in dit privacybeleid.

 

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website gebruikt de Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen om bepaalde cookies in uw browser op te slaan of om bepaalde technologieën te gebruiken en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna “Borlabs” genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een Borlabs-cookie opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of het intrekken daarvan worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de cookie provider van Borlabs.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u zelf het Borlabs-cookie verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs Cookie Consent Technology wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c GDPR.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b GDPR indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw vraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b GDPR indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (art. 6, lid 1, onder f) GDPR) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

 

5. Analyse-instrumenten en reclame

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo.

Met behulp van Matomo kunnen wij gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door websitebezoekers. Zo kunnen we onder meer nagaan wanneer welke pagina’s werden bekeken en uit welke regio ze kwamen. Wij verzamelen ook verschillende logbestanden (bv. IP-adres, verwijzer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde handelingen verrichten (bv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Wij gebruiken IP-anonimisering voor de analyse met Matomo. Dit betekent dat uw IP-adres vóór de analyse wordt ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen.

Hosting

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.

Google Advertenties

De beheerder van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden afgespeeld op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

 

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR en § 25 Para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

6. plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video’s van de website YouTube. De exploitant van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus – ongeacht of je een video bekijkt – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet, waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde Google Fonts, geleverd door Google, voor de uniforme weergave van lettertypes. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.

Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokale hosting)

Deze site gebruikt Font Awesome voor de consistente weergave van lettertypen. Font Awesome is lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding plaats met servers van Fonticons, Inc.

Zie voor meer informatie over Font Awesome het privacybeleid van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Ninja Firewall

We hebben Ninja Firewall geïntegreerd in deze website. De provider is NinTechNet Limited, Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza 367 – 375 Queen’s Road Central Sheung Wan, Hong Kong (hierna te noemen Ninja Firewall).

Ninja Firewall wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Daartoe verzamelt Ninja Firewall het IP-adres, het verzoek, de verwijzer en het tijdstip waarop de pagina wordt geopend. Ninja Firewall is ingebed op onze eigen servers en geeft geen persoonlijke gegevens door aan de leverancier van de tool of andere derden.

We hebben IP-anonimisering geactiveerd voor Ninja Firewall, zodat de tool het IP-adres alleen in afgekorte vorm registreert.

Het gebruik van Ninja Firewall is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn website zo goed mogelijk te beschermen tegen cyberaanvallen.

 

7. audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Wij gebruiken onder meer online vergaderinstrumenten om met onze klanten te communiceren. De specifieke instrumenten die wij gebruiken staan hieronder vermeld. Als u met ons communiceert door middel van een video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van het desbetreffende conferentie-instrument.

De conferentiemiddelen verzamelen alle gegevens die u verstrekt/invoert om de middelen te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Voorts verwerken de conferentiehulpmiddelen de duur van de conferentie, begin en einde (tijd) van deelname aan de conferentie, aantal deelnemers en andere “contextuele informatie” in verband met het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de online communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID’s, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

 

Indien binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar wordt gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieders van de tool. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnames, chat-/instantberichten, voicemails, geüploade foto’s en video’s, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst wordt gedeeld.

Wij wijzen erop dat wij geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking door de gebruikte tools. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de desbetreffende aanbieder. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentiehulpmiddelen verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve gebruikte hulpmiddelen, die wij onder deze tekst hebben opgesomd.

Doel en rechtsgrondslag

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. b GDPR). Verder dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). Indien toestemming is gevraagd, worden de instrumenten in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via de video- en conferentietools verzamelen, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentie-instrumenten voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de conferentiemiddelen.

Gebruikte conferentiemiddelen

Wij gebruiken de volgende conferentiemiddelen:

GoToMeeting

We gebruiken GoToMeeting. De provider is LogMeIn, Inc, 320 Summer Street Boston, MA 02210, USA. Details over de gegevensverwerking zijn te vinden in het privacybeleid van GoToMeeting: https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming en garandeert dat het de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

 

8. eigen diensten

Behandeling van gegevens van aanvragers

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via een online-sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die tijdens de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens gesprekken, enz. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (initiatie van een arbeidsrelatie), Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (algemene contractinitiatie) en – indien u uw toestemming heeft gegeven – Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op basis van § 26 BDSG en art. 6, lid 1, letter b GDPR in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als wij u geen werkaanbod kunnen doen, als u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op grond van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De gegevens worden dan gewist en de fysieke toepassingsdocumenten vernietigd. Deze opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien het duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bv. wegens een dreigend of hangend rechtsgeschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Langere bewaartermijn kan ook plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 lit. a GDPR) of als wettelijke bewaarverplichtingen verwijdering verhinderen.

Privacybeleid